Ko može biti član Društva?

Članstvo u CAD-u može biti redovno, pridruženo i počasno.

Redovni član Društva može biti lice koja ispunjava sljedeće uslove:
- naučno se ili praktično bavi aktuarskom strukom,
- prihvata i poštuju odredbe Statuta i drugih opštih akata Društva,
- ima visoku stručnu spremu,
- završila je edukaciju iz aktuarstva u skladu sa smjernicama Međunarodnog aktuarskog udruženja (International Actuarial Association) i Aktuarskog udruženje Europe (Actuarial Association of Europe) i u skladu sa Kriterijumima za primanje u redovno članstvo koje donosi Skupština Društva i ima najmanje dvije godine praktičnog radnog iskustva na aktuarskim poslovima.

Pridruženi članovi Društva mogu biti lica:
- koja se školuju ili rade na aktuarskim poslovima, a ne zadovoljavaju uslove za primanje u redovno članstvo,
- zainteresovana za praćenje aktuarske struke.

Počasni članovi Društva mogu biti lica zaslužna za samo Društvo, za razvoj aktuarske nauke i njene primjene ili istaknuti naučnici.

Kriterijumi za primanje u redovno članstvo
Zahtjev za prijem u članstvo CAD

Članovi Društva

Redovni članovi

 1. Ana Bojanić
 2. Ana Despotović
 3. Anja Bošković
 4. Biljana Bataković
 5. Biljana Radulović
 6. Dajana Ćetković
 7. Draško Mandić
 8. Ivana Banović
 9. Ivana Vuletić
 10. Javorka Raspopović
 11. Jelena Boljević
 12. Jelena Jovićević
 13. Jelena Kočović
 14. Lea Obradović
 15. Lidija Drobnjak
 16. Ljubica Radmilović
 17. Ljubo Mitrović
 18. Marko Vujošević
 19. Milan Rankov
 20. Milica Vučeković
 21. Mirjana Bošnjak
 22. Nataša Janičić
 23. Nenad Milikić
 24. Rudi Lipovec

Počasni članovi

prof. dr. Vladimir Kašćelan

Pridruženi članovi

 1. Nikolina Daković
 2. Marijana Grbović
 3. Sanja Lončar