O nama

Crnogorsko aktuarsko društvo (CAD) je stručna, nezavisna i neprofitna organizacija osnovana sa ciljem razvoja i unapređenja aktuarske nauke i struke, njene praktične primjene i stručnog usavršavanja i obrazovanja aktuara.

CAD je osnovano krajem 2018. godine i trenutno ima 24 redovna člana.

Skupština je najviši organ Društva

Skupštinu čine svi redovni članovi Društva.

 

CAD je pridruženi član Međunarodne asocijacije aktuara.

Logo sa IAA

Uprava CAD

Nataša Janičić

Predsjednica 

Ljubica Radmilović

Potpredsjednica

Dajana Ćetković

Sekretarka

Komisije CAD

Disciplinska komisija

Biljana Bataković

Draško Mandić

Jelena Boljević

Komisija za CPD

Dajana Ćetković

Marko Vujošević

Milica Lekić

Komisija za medije

Anja Bošković

Ivana Banović

Nataša Janičić

Komisija za edukaciju

Biljana Radulović

Ivana Vuletić

Jelena Jovićević

Mirjana Bošnjak

Aktuari

Aktuari su stručna lica koji primjenjuju matematičke vještine kako bi mjerili vjerovatnoću i rizik budućih događaja kao i kako bi predvidjeli finansijski uticaj rizika na određeni posao i njihove klijente.

Osim matematičkog znanja, aktuaru je potrebno dobro razumijevanje ekonomije, prakse i zakona države u kojoj radi, demografskih i finansijskih kretanja uopšte, kao i vještina komunikacije kako bi svoje rezultate mogao prenijeti osobama koje nemaju aktuarska znanja.

Najviše aktuara zaposleno je u djelatnosti osiguranja. Aktuarske tehnike i znanja mogu se koristiti i u drugim područjima u kojima je potrebna primjena kombinacije znanja iz matematike, statistike i ekonomije.

 

Ovlašćeni aktuar

Prema Zakonu o osiguranju ovlašćeni aktuar je lice koje ima ovlašćenje regulatornog organa za obavljanje aktuarskih poslova.

Ovlašćeni aktuar:
1) daje mišljenje o:
- načinu izračunavanja tarifa premija,
- tome da li su tehničke rezerve obrazovane u skladu sa zakonom,
- aktima poslovne politike u postupku  njihovog donošenja, odnosno u postupku izmjena i dopuna i primjeni akata poslovne politike,
- finansijskim izvještajima i godišnjem izvještaju o poslovanju društva u skladu sa pravilima aktuarske struke,
- izvještaju o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja,
- tome da li je matematička rezerva izračunata u skladu sa zakonom,
- prenosu portfelja osiguranja;
2) izračunava margine solventnosti društva;
3) obavlja i druge aktuarske poslove u skladu sa zakonom.

Ovlašćenje može da dobije lice koje ispunjava sljedeće uslove:
1) posjeduje znanje jezika u službenoj upotrebi u Crnoj Gori;
2) ima položen stručni ispit za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara;
3) nije pravosnažno osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora dužu od tri mjeseca;
4) nije mu bilo oduzeto ovlašćenje za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara;
5) ima najmanje tri godine radnog iskustva u obavljanju aktuarskih poslova ili poslova kontrole aktuarskih obračuna u regulatornom organu.

Uslove za polaganje, način polaganja i program stručnog ispita propisuje regulatorni organ.